O Nás

KDO JSME?

Jsme církví v Praze – Řepích, skupinou křesťanů, kteří společně svítí Boží láskou svému okolí. To je důvod, proč si říkáme POCHODEŇ – chceme být světlem svému okolí. Chceme se zasadit o společenskou, kulturní a duchovní proměnu svého města. To je důvod, proč děláme věci, které pomáhají lidem v našem okolí – ať již skrze kulturní akce a skrze naše životy nebo prostě praktickou pomocí. Věříme, že církev by se neměla uzavírat jen pro sebe, ale měla by mít pozitivní vliv na své okolí a komunitu lidí kolem sebe.
 
Naším posláním je svítit Boží láskou svému okolí, abychom ukázali na naše světlo, kterým je Ježíš Kristus a napomohli společenské, kulturní a duchovní proměně města. Věříme, že když je církev na svém místě, je milá Bohu i lidem a pomáhá městu stát se krásnějším místem k životu. Chceme se přiblížit církvi, o které evangelista Lukáš referoval slovy: „Chválili Boha a byli všemu lidu milí.“ (Bible, Skutky 2,47). To jsou pro nás důležité hodnoty a také důvod, proč děláme všechny naše aktivity, abychom uskutečnili naší vizi.
 
Jsme křesťanskou církví, která navazuje na odkaz české reformace. Naše společenství patří pod sbor na Vinohradech. Ten je součástí Bratrské jednoty baptistů, která je v České republice státem registrovanou církví.

NAŠE VIZE A POSLÁNÍ

Jaká je naše vize?

Naším světlem je Ježíš, a proto svítíme Boží láskou svému okolí, aby se Ježíš stal i Vaším světlem.
 

Jaké je naše poslání?

Naším posláním je svítit Boží láskou svému okolí, abychom ukázali na naše světlo, kterým je Ježíš Kristus a napomohli společenské, kulturní a duchovní proměně města. to vychází ze tří úkolů, které nám Ježíš jako svým následovníkům zanechal: Miluj Boha, miluj bližní a získávej Ježíšovi učedníky.
Naše aktivity a náš postoj ke svému okolí vychází z našich klíčových hodnot. Bereme vážně své okolí a důležitost společenství. Velmi nás oslovuje Lukášova zmínka o prvotní církvi, která chválila Boha a byla všemu lidu milá a ke které Bůh denně přidával nové lidi. Naší snahou je stávat se požehnáním – něčím příjemným a krásným – svému okolí, aby se Řepy mohly proměnit v krásné místo k životu.

NAŠE HODNOTY

Naše hodnoty jsou evangelium, město a společenství.

Co pro nás znamená evangelium?

Evangelium znamená „dobrá zpráva“; zpráva, která kdysi oznamovala nastoupení nového římského císaře k vládě. Pro nás je zprávou o tom, že Ježíš Kristus je tím, kdo vládne, žije a jedná v našich životech a mění je skrz naskrz. Evangelium je radostné poselství i pro dnešní dobu o tom, že Bůh je živý a že se sklání k lidem, aby je zachránil. Je to poselství o tom, že Bůh se může a chce stát životadárnou součástí i vašich životů. Celá Bible je poselstvím o Bohu, který nás zachraňuje a povolává k následování.
 

Co pro nás znamená město?

Věříme, že nic nepřináší společnosti pokoj a zdraví tak jako rozšíření evangelia skrze proměněné životy lidí. Obnovuje jak životy jednotlivců, tak i struktury celých městských částí, sídlišť a měst tím, že dává lidem zájem jeden o druhého. Věříme, že evangelium je největší motivací věřících pro pokornou službu, život a lásku k nejrůznějším lidem z města. Ježíš Kristus je naším příkladem takové služby.
Jedině evangelium nám může dát pokoru (“Můžu se toho tolik naučit od města”), jistotu (“Můžu toho tolik dát městu”) a odvahu (“Nemusím se ničeho z města bát”), abychom mohli efektivně sloužit a přinést slávu Bohu a požehnání druhým lidem.
               — Timothy Keller, Center Church Europe
 

Co pro nás znamená společenství?

Bůh skrze evangelium vytváří společenství, které mění životy; kde se stará jeden o druhého. Společenství, které slouží  jako znamení příchodu Božího království pokoje. Společenství víry je ochutnávkou přicházejícího Božího království, ve kterém můžeme vidět lidi, kteří by se jinak vůbec nesetkali, jak jsou proměňováni uzdravující mocí evangelia. Společenství je (a má být) různorodé, milující a proměňující. Církev pro nás nezmanená v první řadě ani budovu, ani organizaci, ani aktivity – znamená pro nás společenství lidí, kteří jdou na cestě následování za Ježíšem, který je povolal.