Podrazák

Podrazák

(Super)hrdinové Tóry #6

Jákob odešel z Beer-šeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, protože slunce zapadlo. Vzal na tom místě nějaký kámen, dal si ho pod hlavu a na tom místě ulehl. A měl sen: Hle, na zemi stál žebřík, jehož vrchol dosahoval do nebes. A hle, po něm vystupovali a sestupovali Boží andělé. Vtom nad ním stál Hospodin a řekl: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozhojníš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém semeni budou požehnány všechny čeledi země. A hle, já jsem s tebou. Budu tě chránit, kamkoli půjdeš a přivedu tě zpět do této země, protože tě neopustím, dokud nevykonám to, co jsem ti řekl. Když se Jákob probral ze spánku, řekl: Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl: Jak hrozné je toto místo! Cožpak to není dům Boží? Není to nebeská brána? Jákob vstal časně ráno, vzal kámen, který si dal pod hlavu, a postavil ho jako posvátný sloup. Na jeho vrchol vylil olej. A pojmenoval to místo Bét-el. Původně se však to město jmenovalo Lúz. Potom Jákob učinil slib: Jestliže bude Bůh se mnou, bude mě chránit na této cestě, kterou se ubírám, a dá mi chléb k jídlu a oděv k oblékání, takže se vrátím v pokoji do domu svého otce, bude Hospodin mým Bohem a ten kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, bude domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, ti jistě dám desátek.

— Genesis 28,10-22

Druhého dne se Ježíš rozhodl odejít do Galileje. Nalezl Filipa a řekl mu:„Následuj mne.“ Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip nalezl Natanaela a řekl mu:„Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně a proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“ Natanael mu řekl:„Může být z Nazareta něco dobrého?“ Filip mu řekl:„Pojď a podívej se.“ Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm:„Hle, to je opravdu Izraelita, ve kterém není lsti.“ Natanael mu řekl:„Odkud mne znáš?“ Ježíš mu odpověděl:„Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod tím fíkovníkem.“ Natanael mu odpověděl:„Rabbi, ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“ Ježíš mu odpověděl:„Věříš proto, že jsem ti řekl:‚Viděl jsem tě pod fíkovníkem‘? Uvidíš větší věci než toto.“ A řekl mu:„Amen, amen, pravím vám, «od nynějška» uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovatna Syna člověka.“

— Jan 1,43-51

Share

Vedoucí mládeže BJB Vinohrady, člen rady odboru mládeže BJB a student teologie.

Recent Sermons

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *