Bohoslužba: Zjevení v Jeruzalémě

Ježíšovo vzkříšení se stalo naplněním celé řady proroctví, přesto jej nikdo z učedníků nečekal. Vzkříšený Ježíš se zjevil ženám u hrobu, učedníkům na cestě do Emauz a poté učedníkům v Jeruzalémě. Co jim řekl? Jak povzbudivé je toto poselství dodnes?

Zatímco o tom mluvili, postavil se on uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám.“ Vyděsili se a vystrašeni se domnívali, že vidí ducha.  Řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a proč ve vašem srdci vystupují pochybnosti?  Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, že jsem to já. Dotkněte se mne a podívejte se: duch nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.“ A když to řekl, ukázal jim ruce a nohy. Když tomu ještě pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: „Máte tu něco k jídlu?“  Podali mu kus pečené ryby a plást medu. Vzal si a pojedl před nimi.
 Řekl jim: „To jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a Žalmech.“  Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli Písmu,  a řekl jim: „Tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých;  a na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. Vy jste svědky těchto věcí.  A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Otce; vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti.“ Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl své ruce a požehnal jim.  A stalo se, když jim žehnal, že se od nich vzdálil a byl nesen vzhůru do nebe.  A když se mu poklonili, s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma a byli stále v chrámě, chválili Boha a dobrořečili mu. Amen.

Lukáš 24,36-54

Kázat bude náš pastor, David Živor

Naše bohoslužby jsou otevřeny pro každého, kdo se chce zúčastnit – ať už chcete přijít jen, abyste se podívali nebo nebo se zapojili do dění. Scházíme se, abychom jako společenství chválili Boha – písněmi, modlitbami či kázáním. Bohoslužba u nás trvá asi hodinu, během které zpíváme, slyšíme kázání, které vychází z Bible a přibližuje nám zvěst o Bohu, který sestupuje k člověku, aby jej zachránil, rozmlouváme s Bohem na modlitbách a ve večeři Páně si připomínáme, co pro nás v Ježíši Kristu udělal. Naše snaha je, aby tyto bohoslužby byly otevřené, srozumitelné normálním lidem a zároveň aby neztratily nic ze své hloubky.

 

Date

07.Apr. 2024
Expired!

Time

16:30 - 18:30

Location

Kulturní centrum Průhon
Socháňova 1220/27, Praha
Category

Organizer

Pochodeň Praha
Email
[email protected]
Website
https://pochoden-praha.cz

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.